• SLAVOL S 250ml

SLAVOL S 250ml

Šifra artikla: 022151
Jedinica mjere: Kom
Cijena dostupna na upit

Opis artikla

SLAVOL S je tečno đubrivo - stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za:
Tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka (kukuruz, pšenica, soja, suncokret, paprika, itd)
Ožiljavanje reznica ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja)

Preparat SLAVOL S sadrži auksin - indol–3–sirćetnu kiselinu (IAA), koja nastaje u toku fermentacije kao sekundarni metabolit bakterija i analogan je prirodnom auksinu koji se nalazi u semenu.Utvrđeno je da koncentracija IAA koja se već nalazi u semenu nakon 2 dana od početka klijanja semena se naglo smanjuje, nakon čega se održava na konstantnom niskom nivou u toku daljeg perioda klijanja. Nanošenje SLAVOL-a S na seme utiče na povećanje koncentracije IAA što ubrzava proces klijanja i nicanja, diferencijaciju tkiva i organa, formiranje korenovog sistema i nadzemnog dela biljke.
Naši eksperimenti su dokazali da se primenom SLAVOL-a S povećava energija klijanja semena, da iznikle biljke imaju jači korenov sistem i veću lisnu masu. Seme ujednačeno niče i prolazi u isto vreme kroz iste fenofaze što je značajno za dalju primenu ostalih agrotehničkih mera u proizvodnji. Takođe, naši eksperimenti su potvrdili da tretirano seme može da se čuva i duže od godinu dana do setve što je veoma značajno za doradne centre.

SLAVOL S sadrži auksin- indol-3-sirćetnu kiselinu (IAA), esencijalni biljni hormon koji reguliše sve procese rasta i razvića biljaka.
Indol-3- sirćetna kiselina u SLAVOL-u S je izolovana i indentifikovana metodama analitičke hemije. Ona je produkt metabolizma bakterija koje pospešuju rast biljka (PGP bakterija). Indol-3- sirćetna kiselina koja se nalazi u SLAVOL-u S je biološki aktivna.
IAA stimuliše sve fiziološke procese u biljkama kao i auksin koji se sintetiše prirodno u biljnim ćelijama. Nanošenjem egzogenog auksina (u Slavolu S) na površinu semena u optimalnim koncentracijama povećava se koncentracija auksina pri klijanju i nicanju semena.

Nanošenje SLAVOL-a S na seme biljaka stimuliše klijanje i nicanje, razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke. Indol-3-sirćetna kiselina utiče na izduživanje ćelija i organa, rast stabljike, razvoj adventivnih i bočnih korenova, razvoj sprovodnog tkiva.
Ujednačeno nicanje biljaka olakšava primenu odgovarajućih agrotehničkih mera (primena pesticida, đubrenje, kultivacija), jer biljke prolaze istovremeno kroz fenofaze.
Jači korenov sistem ima veću moć usvajanja hranljivih elemenata iz zemljišta što rezultira bolju ishranu biljaka, a veća lisna površina omogućava intenzivniji proces fotosinteze, veću produkciju organske materije što utiče na bolji prinos.
Potapanje reznica ukrasnog bilja u rastvor SLAVOL-a S deluje na rizogenezu – ožiljavanje tj. formiranje korenovog sistema, razvoj bočnih i adventivnih korenova i grananje korena.

ŠTA ĆETE DOBITI PRIMENOM SLAVOL-a S?
Veću snagu nicanja;
Bolju klijavost semena;
Veću masu 1000 semena;
Veći prinos;
Veću lisnu masu i aktivnost fotosinteze;
Obrazovanje bočnih i adventivnih korenova;
Oživljavanje reznica i kalemova.
 

Ostale informacije